Załącznik do Uchwały
Nr XXXI/246/06
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 29 czerwca 2006r.
                                                                           
 
STATUT
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
WE WŁODAWIE

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie.
 2. Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zwany dalej ZDP jest jednostką budżetową utworzoną do wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych.
 3. Organem założycielskim ZDP jest Rada Powiatu we Włodawie.
 4. Podstawowymi aktami regulującymi funkcjonowanie ZDP są:
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tj.Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592 ze zm./
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tj.Dz.U. Nr 204 z 2004r. poz. 2086 ze zm./
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /tj.Dz.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm./
Rozdział 2
Siedziba i obszar działania
§ 2.
 1. Siedziba ZDP mieści się we Włodawie przy ul. Lubelskiej 60.
 2. ZDP we Włodawie obejmuje swym zakresem działania drogi powiatowe na terenie miasta Włodawy oraz gmin: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki.
 
Rozdział 3
Przedmiot działalności
§ 3.

Do zadań ZDP należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów planów rozowju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Pełnienie funkcji inwestora.
 4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 11. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 15. Wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
 18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 19. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 
Rozdział 4
Zarządzanie i organizacja
§ 4.
 1. Działalnością ZDP kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu we Włodawie.
 2. Dyrektor ZDP jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
 3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
 4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Włodawski.

§ 5.

Dyrektor ZDP działa w granicach umocowania nadanego przez Zarząd Powiatu we Włodawie. Zarząd Powiatu może każdorazowo uchwałą upoważnić Dyrektora ZDP do wykonywania jednorazowo lub stale określonych czynności.

§ 6.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania ZDP określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu we Włodawie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu we Włodawie.