DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: 

Strona internetowa https://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl  spełnia wymagania w  100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Czaprańska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (82) 57 25 513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 23. 07. 2010 rok.

Data ostatniej aktualizacji: 28. 03. 2024 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres:                          22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60              Tel.:   (82) 57 25 513
Faks:                           (82) 57 25 513
E-mail:                         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa:    https://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Skróty klawiszowe

Osoby, które nie korzystają z myszki, mogą korzystać z Portalu za pomocą samej klawiatury. Elementy strony są zgodne ze standardami i dostępne przy użyciu interfejsu klawiatury. Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych:

  • *tab* - przejście do kolejnego elementu strony,
  • *tab+shift* - przejście do poprzedniego elementu strony,
  • *enter* - wejście w odnośnik/użycie elementu strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Treści nietekstowe, takie jak zdjęcia i elementy interfejsu graficznego, posiadają tekst alternatywny.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich, gdyż posiada barierę w postaci schodów przed wejściem.
  2. W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani wyznaczonych toalet dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
  6. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze budynku.