Historia zmian : Opłaty za zajęcie pasa

Data utworzenia:  2011-01-17 12:14:21   Użytkownik:  Agnieszka Muszyńska

Uchwała Nr X/104/07 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 11 grudnia 2007r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu we Włodawie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszcania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych, w celu wymienionym w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. jezdni do 20%szerokości - 2,00 zł
 2. jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 4,00 zł
 3. jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 8,00 zł
 4. chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2,00 zł
 5. pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego pasa przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. w pasie drogowym - 50,00 zł
 2. na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości okreslonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni za każdy dzień zajęcia:

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obieku budowlanego - 1,00 zł
 2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - tymczasowe stoiska handlowe - 1,00 zł
 3. reklamy zawierające informacje o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,10 zł
 4. pozostałe reklamy - 3,00 zł
 5. inne cele - 2,00 zł

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.