Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną utworzoną do zarządzania drogami powiatowymi, której zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg finansowane są przez samorząd powiatowy.
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 374,101 km. Administrujemy 13 obiektów mostowych i 272 przepusty. Nadzór nad działalnością ZDP sprawuje Zarząd Powiatu Włodawskiego.
 
Do zakresu działania ZDP należy w szczególności:
 1. opracowywanie projektów planów rozowju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporzadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.