Spis treści

 

                                                                                   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                              Europa inwestująca w obszary wiejskie”                                                                                operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji    w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w miejscowości Stulno
  • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do placówki publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stulno poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1722L przez wieś Stulno o łącznej długości 1488 m.

 

  • Planowane efekty operacji: Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju sieci osadniczej miejscowości Stulno. Zwiększenie nośności jezdni, umożliwiającej ruch maszyn ciężkich, spowoduje wzrost dochodowości w gospodarstwach rolnych jak również wpłynie na rozwój działalności pozarolniczej. Przebudowa drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej nie tylko obszaru przylegającego do inwestycji ale też obszaru całej gminy Wola Uhruska i gmin ościennych. Przebudowa drogi zachęci do częstszego korzystania przez turystów z wyznaczonego przy drodze szlaku rowerowego Lublin - Wola Uhruska oraz z przylegającego szlaku rowerowego Green Velo.

 

  • Wartość projektu: 1.483.816,75 zł

 

  • Kwota dofinansowania z EFRROW: 944.152,60 zł

 

  • Beneficjent: Powiat Włodawski

 

  • Partner: Gmina Wola Uhruska